Party Marathi Movie TeaserMovie: Party - Maitricha Hangover (2018) | पार्टी - मैत्रीचा हँगओव्हर
Star Cast: Suvrat Joshi, Akshay Tanksale
Story by: Sachin Suresh Darekar, Prashant Loke
Producer: Jitendra Chiwelkar, Jamashp Bapuna, Amit Pankaj Parikh
Director: Sachin Suresh Darekar
Studio : Navavidha Productions
Release Date: 24 August 2018