Gaurav Ghatnekar | Filmography | Upcoming Movie | Movie List | TV Serial | Play | Web Series

Gaurav Ghatnekar

Gaurav Ghatnekar Movie List:
 • Cycle Kick (2011) (Hindi Movie)
 • Tujhi Majhi Love Story (2014)
 • Vazandar (2016)
 • Radio nights 6.06
 • Kaay Re Raascalaa (2017)


Gaurav Ghatnekar Upcoming Movie:


Gaurav Ghatnekar TV Serial/ TV Show:
 • Tujvin Sakhya Re as Rishabh Sarpotdar on (Star Pravah) (2011)
 • Runji
 • Prem He (ZEE Yuva)
 • Shubhalagna Savadhan
 • Dharamkshetra as Lord Krishna (EPIC) (2014)


Gaurav Ghatnekar Play:
 • MR. & MR. (Hindi Play/Drama)


Gaurav Ghatnekar Web Series: